Etický kódex poradneMojra.sk

  1. Internetová poradňa (IP) umožňuje informačný kontakt s klientmi a kvalifikovanú pomoc klientom v tiesni pomocou internetových technológií.
  2. Na klienta nebude vykonávaný akýkoľvek nátlak, ktorý sa týka jeho presvedčenia, náboženstva, rasy, politiky, ideológie alebo sexuálnej orientácie.
  3. IP je služba, v ktorej musia byť súčasne a viditeľne jednoznačne definované, kto je jej poskytovateľom a zriaďovateľom a aké sú ich ciele a poslania.
  4. Internetová ponuka poradenských služieb musí obsahovať jednoznačný časový záväzok, do kedy môže klient očakávať odpoveď.
  5. Odpoveď alebo iná internetová reakcia IP nie je viazaná na vytvorenie ekonomického alebo iného spojenia medzi klientom a IP.
  6. Pracovník IP nesmie používať IP na uspokojovanie svojich obchodných, sexuálnych, emocionálnych, náboženských a iných potrieb či prianí.
  7. Všetky informácie oznámené klientom sú považované za dôverné, pokiaľ to neodporuje zákonom SR.
  8. Aktivita IP voči klientovi nie je len dielom jedinca - je výsledkom spolupráce tímu.

Tento dokument bol vypracovaný Českou asociáciou pracovníkov liniek dôvery a schválený XIII. snemom ČAPLD 28. 5. 2005 v Liberci.

Poradňa Mojra.sk s týmto kódexom súhlasí a prijíma ho

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz